Ny arealstandard

Og IVIT er tilpasset de nye kravene den stiller

NS3940, Areal- og volumberegninger av bygg, har vært under revisjon helt siden sommeren 2017. Nå er den endelig ferdig og har vært gjeldende siden 01.01.24. Den lange revisjonsrunden hadde flere formål, og blant de viktigste kan vi nevne at den skal:

  • Sørge for harmonisering/overensstemmelse mellom standardens og bygningsmyndighetenes definisjon av Bruksareal (BRA).
  • legge til rette for at arealbegrepet tolkes på lik måte i hele verdikjeden.
  • Introdusere helt nye arealbegreper.
  • Sørge for sammenfall mellom arealbestemmelsene i NS3940 og NS3600 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig).
  • Oppdatere NS3940 med takstbransjens retningslinjer for arealmåling» fra 2014.

S-rom og P-rom er ute

I revisjonen av standarden er det gjort mange endringer, og når det gjelder boliger er det standardens tillegg A som er nøkkeldokumentet. For takstingeniører er det særlig viktig å merke seg at arealkategoriene P-rom og S-rom utgår. For å erstatte de utgåtte kategoriene, er det innført nye begreper som skal gjøre det enklere å skille mellom ulike arealer. I tillegg skal et nytt arealoppsett gi bedre oversikt over hvor de ulike arealene er plassert. Dette er de nye begrepene:

  • Internt bruksareal – BRA-i
  • Eksternt bruksareal – BRA-e
  • Innglasset balkong – BRA-b
  • Terrasse- og balkongareal/åpent areal – TBA
  • Areal ved lav himlingshøyde – ALH

For å komme frem til BRA, summeres BRA-i, BRA-e og BRA-b. Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.

IVIT er oppdatert i henhold til den nye standarden

iVerdi har fulgt arbeidet med ny standard tett og jobbet med å implementere endringene i IVIT en god stund allerede. Fra den dagen standarden publiseres, vil det derfor være mulig å bruke IVIT til å dokumentere arealmålinger etter de nye kravene.

Det innebærer også at vi har laget et oppsett som tilfredsstiller standardens krav om arealoppsett som viser hvor de ulike arealene er plassert. Dette er gjort i form av tabeller for hver bygning på eiendommen, der arealkategoriene vises i kolonnene og de ulike etasjene i radene. Tabellene utvides automatisk når takstingeniør legger til en ny etasje. Areal ved lav himlingshøyde oppgis i egen tabell sammen med målbart areal.

Vær obs på gyldighetsperioden

For boliger vil den reviderte utgaven av NS3940 sannsynligvis være gjeldende fra 01.01.24, men det blir som nevnt mulig å bruke de nye arealkategoriene fra tidspunktet standarden blir publisert. I en periode vil med andre ord dagens og de nye arealkategoriene eksistere i parallell. Det vil si at det både vil være mulig å begge arealkategorier i en periode. Da er det viktig å være klar over at rapporter som bruker dagens kategorier kun vil være gyldige frem til den nye standarden blir gjeldende. Er det behov for lenger gyldighetstid må de nye arealkategoriene brukes.

Ta kontakt med oss i skjemaet under dersom du har spørsmål om knyttet til IVIT og endringene som følger av den nye arealstandarden.

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest

Les mer