Over halvparten av nyere boliger har minst én byggfeil

Det gjøres feil overalt, men vannrelaterte forhold dominerer

I dagligtalen hører vi stadig påståtte feil som blir begått av håndverkere som bygger og rehabiliterer hus, men nå har vi faktisk fått håndfaste data som sier oss noe om tilstanden på overordnet nivå. Direktoratet for byggkvalitet har nemlig fått gjennomført en kartlegging som viser at det er mange byggfeil i boliger som er oppført fra 2010 til 2020.

Et av hovedfunnene fra rapporten er at det er minst én byggfeil i over halvparten av boligene oppført i tiårsperioden som er undersøkt. Med byggfeil menes avvik fra krav i enten TEK10 eller TEK17, som de fleste av de undersøkte boligene er bygget i henhold til. Det er altså brudd på byggteknisk forskrift vi snakker om.

For å avdekke feil har det blitt brukt data fra en rekke kilder, slik som takstdata fra Norsk Takst, informasjon fra forsikringsbransjen, data fra Finans Norge, informasjon fra rådgivende ingeniører, arkitekter, entreprenører og andre relevante aktører. Grovt sett vil det si at hvis byggfeilene ikke har utløst skader eller blitt oppdaget ved kontroll, vil de ikke ha blitt fanget opp i kartleggingen. Det er derfor grunn til å tro at det kan være store mørketall.

Vannrelaterte forhold dominerer

60 prosent av byggfeilene som har blitt avdekket, knytter seg til vannrelaterte forhold i våtrom eller andre steder. Eksempler på vannrelaterte forhold er feil ved avløpsrør, varmtvannstank, vannbåren varme, nedløp eller liknende. Dette er en type feil som kan føre til store skader, og dermed store utbedringskostnader for boligeierne. Ifølge rapporten fra DiBK ligger gjennomsnittskostnadene for forsikringssaker knyttet til vannskader på mellom 60 000 – 95 000 kroner.

Tall fra kartleggingen indikerer at dårlig utførelse og håndverkerfeil er årsaken til svært mange av byggfeilene som er vannrelaterte. Feil på materialer eller feil valg av materialer forekommer også i en del saker.

Koster store summer hvert år

Byggfeil er ikke bare irriterende og plagsomt for boligeierne som må forholde seg til dem. Det koster også mye penger. I rapporten fra DiBK er det anslått at byggfeil i norske boliger koster omtrent en halv milliard kroner per år. Det vil si at byggfeilene som er avdekket mellom 2010 og 2020 har gitt en kostnad på tett oppunder 6 milliarder kroner. Byggfeil som er så store at de blir forsikringssaker, utgjør årlig rundt 150 millioner kroner.

Tall fra kartleggingen indikerer at dårlig utførelse og håndverkerfeil er årsaken til svært mange av byggfeilene som er vannrelaterte. Feil på materialer eller feil valg av materialer forekommer også i en del saker.

Hva kan du gjøre?

Inntrykket fra DiBKs kartlegging er at det er vanskelig å unngå å få en byggfeil med på kjøpet dersom du bygger ny bolig. Det samme vil trolig gjelde for større rehabiliteringer. Dersom du vil sikre deg best mulig mot byggfeil, kan det trolig være smart å vurdere å leie inn en uavhengig tredjepart til å bistå med å kontrollere underveis i byggeprosessen. Det kan eksempelvis være en takstingeniør, rådgivende ingeniør eller snekker med den riktige kompetansen.

Les hele rapporten fra DiBK her.

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest

Les mer